อนุกรมมาตรฐาน ISO 26000 เป็นมาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติชุดแรกของ ISO ที่ตั้งอยู่บนหลักความสมัครใจ (ไม่มีการตรวจสอบ) โดย ISO 26000 ประกอบด้วยหลักการ 7 ข้อ ได้แก่ 1) ความรับผิดต่อสังคมที่สามารถตรวจสอบได้ 2) ความโปร่งใส 3) ความมีจริยธรรม 4) การรับฟังผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 5) การปฏิบัติตามหลักนิติธรรม 6) การยอมรับในมาตรฐานสากล และ 7) การเคารพสิทธิมนุษยชน