รายงานวิจัย “การจัดการกับงบประมาณโฆษณาประชาสัมพันธ์จากภาครัฐและเอกชนขององค์กรสื่อ: สู่การสร้างธรรมเนียมปฏิบัติที่มีจริยธรรมและโปร่งใส” โดย อริน เจียจันทร์พงษ์, ธิปไตร แสละวงศ์, พรรษาสิริ กุหลาบ, ธันย์ชนก ตั้งปอง และคณะวิจัย บริษัท ป่าสาละ จำกัด, มกราคม 2567 สนับสนุนทุนวิจัยโดย กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (Thai CG Fund)

เผยแพร่ครั้งแรก เมษายน 2567