ปัจจุบัน เป็นที่รับรู้กันทั่วไปว่าความเหลื่อมล้ำทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยสูงเป็นอันดับต้นๆ ในโลก และยังมิได้มีแนวโน้มดีขึ้น ประเด็นที่คนเริ่มตระหนักมากขึ้นเรื่อยๆ คือ ในสังคมศตวรรษที่ 21 ความเหลื่อมล้ำในการจัดสรรทรัพยากรสมัยใหม่อาทิ คลื่นความถี่ พลังงาน รวมถึงความเหลื่อมล้ำของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนาโครงการ ล้วนสามารถส่งผลกระทบต่อความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมได้ เนื่องจากทรัพยากรสมัยใหม่เหล่านี้ทวีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ ในการพัฒนาประเทศ

ในเดือนกันยายน 2562 บริษัท ป่าสาละ จำกัด ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ให้ดำเนินโครงการวิจัย “ความเหลื่อมล้ำในการจัดสรรทรัพยากรสมัยใหม่: คลื่นความถี่ พลังงาน และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และกรณีศึกษาผลกระทบจากนโยบายรัฐ” เพื่อศึกษาประเด็นดังกล่าว โดยโครงการนี้จะใช้ระยะเวลาวิจัย 15 เดือน

ผลการวิจัยคาดว่าจะแล้วเสร็จและเผยแพร่ต่อสาธารณะได้ในไตรมาสแรก ปี พ.ศ. 2563