จากโครงการจัดทำกรณีศึกษาและรายงาน “Green Innovation” / “Green Productivity” โดยบริษัท ป่าสาละ จำกัดร่วมมือกับโครงการ ‘เศรษฐกิจแห่งวันพรุ่งนี้’ ภายใต้ มูลนิธิ ฟรีดริค เอแบร์ท (FES) ประจำประเทศไทย

บรรยายในงานเสวนา “ถอดบทเรียน ธุรกิจเขียว…ไทย ปีที่ 2″ ณ วันที่ 25  พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมคราวน์พลาซา กรุงเทพฯ

งานเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากกรณีศึกษาบริษัทไทย 4 บริษัท 4 ธุรกิจ ที่ใช้ความ “เขียว” ทั้งในมิติ “นวัตกรรม” (innovation) และ “ผลิตภาพ” (productivity) (ปัญญ์ปุริ เอสซีจีลำปาง เลมอนฟาร์มและอำพลฟูดส์) เป็นหัวใจในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงสถานการณ์เชิงนโยบาย