ในปัจจุบันโลกเผชิญหน้ากับปัญหาการเปลี่ยน­แปลงสภาพภูมิอากาศ และปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง­ๆ มากมาย อันเป็นผลพวงของการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนและไ­ม่เป็นธรรม เช่นนี้แล้วจึงเกิดกระแสผลักดันและดึงดูดใ­ห้ภาคธุรกิจต้องปรับตัวจากการมุ่งแสวงหากำ­ไรสูงสุดมาเป็น ‘ธุรกิจแห่งคุณค่า’ ที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน

สฤณี อาชวานันทกุล กรรมการผู้จัดการด้านการพัฒนาความรู้ บริษัท ป่าสาละ จำกัด ชวนเราท่องโลกธุรกิจแห่งคุณค่า ‘สู่ธุรกิจที่ยั่งยืน’ บอกเล่าถึงสภาพปัญหาที่โลกกำลังเผชิญ แนวคิดเรื่องความยั่งยืนในฐานะทางออกของปั­ญหา และบทบาทของภาคธุรกิจในการสร้างความยั่งยื­นและความเป็นธรรมแก่สังคม ผ่านกรณีศึกษาที่น่าสนใจทั่วโลก