หนังสือ “SIA: Past, Present, Future” สรุปผลวิจัย “โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมสำหรับกิจการเพื่อสังคม และจัดทำกรณีศึกษานำร่อง” เผยแพร่ครั้งแรก สิงหาคม 2560

อ่านผลสรุปงานวิจัย รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และกรณีศึกษา ได้จากหน้านี้