Sustainable Banking Event

งานสัมมนาการธนาคารที่ยั่งยืนในประเทศไทย (Sustainable Banking Thailand)

/
บริษัท ป่าสาละ จำกัด ดำเนินการภายใต้ทุนวิจัยจากมูลนิธิร็อกกีเฟลเลอร์ ได้จัดทำงานวิจัย“เหตุผลทางธุรกิจของการธนาคารที่ยั่งยืนในประเทศไทย” (Business Case for Sustainable Banking in Thailand) เพื่อสร้างความตระหนักและลดความสงสัยในวิถีธนาคารที่ยั่งยืน...
หน้าที่ 1 จาก 11