โครงการ WE RISE Together เริ่มดำเนินงานในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 โดยได้รับการสนับสนุนโดยรัฐบาลออสเตรเลียผ่านโครงการความร่วมมือประเทศลุ่มน้ำโขง-ออสเตรเลีย ดำเนินโครงการโดยสำนักงาน UN Women องค์การสหประชาชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างที่ให้ความสำคัญกับความเสมอภาคทางเพศ (Gender-Responsive Procurement: GRP) รวมถึงมุ่งเป้าไปที่การเพิ่มระดับการจัดซื้อจัดจ้างจากธุรกิจที่ผู้หญิงเป็นเจ้าของ (Women-owned Businesses: WOBs) และกิจการที่คำนึงถึงความเสมอภาคทางเพศมากขึ้น ซึ่งในห่วงโซ่การจัดซื้อจัดจ้างทั่วโลกในปัจจุบัน มีการจัดซื้อจัดจ้างจากธุรกิจที่ผู้หญิงเป็นเจ้าของเพียงแค่ร้อยละ 1 เท่านั้น

(อนึ่ง การจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงความเสมอภาคทางเพศ (Gender-responsive Procurement: GRP) หมายถึง การเลือกซื้อสินค้า บริการและงานโครงสร้าง โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านความเท่าเทียมทางเพศและการเสริมสร้างศักยภาพสตรี ตามหลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรีของ UN Women (Women Empowerment Principles: WEPs) และมาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ)

ในเดือนสิงหาคม 2565 บริษัท ป่าสาละ จำกัด ได้รับมอบหมายจาก UN Women ภายใต้โครงการ WE RISE Together ให้ดำเนินโครงการวิจัย “การจัดทำแผนที่ผู้มีส่วนได้เสียและประเมินสถานการณ์เพื่อส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงความเสมอภาคทางเพศ” เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานโยบายและมาตรการส่งเสริมสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงความเสมอภาคทางเพศ รวมถึงการสนับสนุนและยกระดับธุรกิจที่ผู้หญิงเป็นเจ้าของและกิจการที่คำนึงถึงความเสมอภาคทางเพศ (Gender-responsive Enterprises: GREs) อย่างยั่งยืนในอนาคต โดยโครงการวิจัยดังกล่าวมีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่

  1. การจัดทำแผนที่ผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder mapping) ในประเทศไทย รวมถึงประเด็นความคืบหน้าเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงความเสมอภาคทางเพศ
  2. การสำรวจวรรณกรรมว่าด้วยสถานการณ์และลักษณะของการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงความเสมอภาคทางเพศในประเทศไทย
  3. การประเมินศักยภาพและทำความเข้าใจกับความต้องการของธุรกิจที่ผู้หญิงเป็นเจ้าของ และกิจการที่คำนึงถึงความเสมอภาคทางเพศ

ดาวน์โหลดรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ที่นี่