คู่มือประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence Handbook) และรายการตรวจสอบ (Checklist) สำหรับภาคธุรกิจ โดย สฤณี อาชวานันทกุล จัดพิมพ์โดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เผยแพร่ครั้งแรก มิถุนายน 2561