จากโครงการจัดทำกรณีศึกษาแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยที่มีวิธีคิด นโยบาย และวิถีปฏิบัติที่ยั่งยืน โดยบริษัท ป่าสาละ จำกัด ด้วยทุนสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

แดรี่โฮม

การสร้างเกราะคุ้มกันตัวเองโดยเปลี่ยนไปใช้น้ำนมดิบอินทรีย์เป็นวัตถุดิบในการผลิต ถือเป็นจุดที่นำแดรี่โฮมเข้าสู่เส้นทางการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน เพราะนับจากนั้นแดรี่โฮมได้ขยายมิติความยั่งยืนไปสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ทั้งพนักงาน ลูกค้า และเกษตรกร ผ่านศีล 3 ข้อที่บริษัทยึดถือคือ Good, Clean, Fair ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือ นอกจากแดรี่โฮมจะได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคและร้านค้าโดยไม่ต้องใช้เงินโฆษณาแล้ว ยังมัดใจเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอินทรีย์ที่อยู่ในเครือข่ายและพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานในระดับหัวหน้าหรือผู้จัดการที่อัตราการลาออกเป็นศูนย์มานับสิบปี

ด้วยความที่ผู้ก่อตั้งกิจการที่ให้คุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและถ่ายทอดความคิดสู่พนักงานด้วยการทำตัวเป็นตัวอย่าง รวมทั้งมีการอบรมเรียนรู้ จัดกฎระเบียบภายใน รวมไปถึงจัดกิจกรรมสันทนาการที่ล้วนเกี่ยวโยงกับวิถีความยั่งยืน ทำให้คนของแดรี่โฮมซึมซับแนวคิดนี้และส่งมอบคุณค่าเดียวกันให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

เผยแพร่ครั้งแรก – กันยายน 2562

กรุณา Register บนเว็บ Issuu.com ก่อนดาวน์โหลดเอกสาร