จากโครงการจัดทำกรณีศึกษาแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยที่มีวิธีคิด นโยบาย และวิถีปฏิบัติที่ยั่งยืน โดยบริษัท ป่าสาละ จำกัด ด้วยทุนสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ฮาร์โมนี ไลฟ์

ด้วยความตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้คนอันเนื่องมาจากการใช้สารเคมีในการทำเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ นักธุรกิจชาวญี่ปุ่นที่หลงรักเมืองไทย จึงก่อตั้งบริษัท ฮาร์โมนี ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขึ้น เพื่อทำธุรกิจที่สวนกระแสไม่ว่าจะเป็นการทำฟาร์มเกษตรอินทรีย์มาตรฐานสากล การผลิตอาหารที่ไม่ใช้สารเคมีปรุงแต่งรูป รส และกลิ่น เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจากผักโมโรเอยะ รวมถึงคิดค้นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภายในครัวเรือนและร่างกายที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

ด้วยผู้ก่อตั้งบริษัทที่ทำตัวเป็นแบบอย่าง สื่อสารและให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอาหารปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งผนวกหลักคิดด้านความยั่งยืนเข้าไปในกระบวนการทำงาน และการประเมินผลพนักงาน ทำให้คุณค่าทางสิ่งแวดล้อมและการใส่ใจในความปลอดภัยของอาหารกลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตของพนักงานหลายคน รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความภูมิใจให้พนักงานโดยเฉพาะที่ฟาร์มที่มีบุคคลภายนอกมาขอศึกษาแนวทางการทำเกษตรอินทรีย์อย่างสม่ำเสมอ

เผยแพร่ครั้งแรก – กันยายน 2562

กรุณา Register บนเว็บ Issuu.com ก่อนดาวน์โหลดเอกสาร