จากโครงการจัดทำกรณีศึกษาแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยที่มีวิธีคิด นโยบาย และวิถีปฏิบัติที่ยั่งยืน โดยบริษัท ป่าสาละ จำกัด ด้วยทุนสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สวนเงินมีมา

สวนเงินมีมาเกิดจากการรวมตัวกันของบุคลากรและองค์กรที่ทำงานด้านสังคม และนักธุรกิจที่มีความสนใจร่วมกันในด้านปัญหาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาศักยภาพภายในของมนุษย์ นับสิบปีก่อนที่แนวคิดเรื่องกิจการเพื่อสังคมจะเข้าสู่ประเทศไทย สวนเงินมีมาพิมพ์หนังสือทางเลือกที่มีกลุ่มผู้อ่านเฉพาะ เช่น การแสวงหาตัวเอง ปรัชญาการศึกษาทางเลือก การออกจากทุนนิยมและบริโภคนิยม และได้นำองค์ความรู้จากหนังสือถ่ายทอดคุณค่าสู่สังคมในรูปแบบของโครงการและกิจกรรมต่างๆ

สวนเงินมีมาจึงเป็นที่รวมตัวของพนักงานที่มีความสนใจและเชี่ยวชาญในประเด็นสังคมหรือสิ่งแวดล้อมตามหัวข้องานที่ได้รับมอบหมาย ที่เชื่อมโยงไปเป็นวิถีการใช้ชีวิตประจำ เช่น อาหารปลอดภัย และเกษตรยั่งยืน

เผยแพร่ครั้งแรก – กันยายน 2562

กรุณา Register บนเว็บ Issuu.com ก่อนดาวน์โหลดเอกสาร