จากโครงการจัดทำกรณีศึกษาแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยที่มีวิธีคิด นโยบาย และวิถีปฏิบัติที่ยั่งยืน โดยบริษัท ป่าสาละ จำกัด ด้วยทุนสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

พีซรีสอร์ท

โรงแรมเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงที่สุดบนเกาะสมุย ทั้งในแง่ของการขายห้องพักและการสรรหาพนักงาน เพราะมีคู่แข่งอยู่เป็นจำนวนมาก แต่พีซรีสอร์ท (Peace Resort) ก็สามารถแข่งขันได้ดีโดยใช้ “สีเขียว” เป็นหนึ่งในจุดขายตั้งแต่เริ่มต้น และเพิ่มระดับความเขียวยิ่งขึ้นจนถึง Green Hotel เหรียญทองในปัจจุบัน ทำให้ตลอดทั้งปีพีซรีสอร์ทมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ย 70% โดยมีชาวยุโรป ซึ่งเป็นกลุ่มที่มี loyalty และมีระยะเวลาการพักนาน เป็นลูกค้าหลักถึง 95% รวมถึงยังส่งผลต่อการสรรหาพนักงาน เพราะการได้รับการรับรอง Green Hotel และการออกไปทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กร ทำให้โรงแรมเป็นที่รู้จักของตลาดแรงงานในเกาะสมุยด้วย

เพื่อขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท พีซรีสอร์ทจัดตั้ง Green Team ขึ้นเพื่อเป็นทีมเฉพาะหลักในการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยประกอบไปด้วยพนักงานจากทุกแผนกรวมถึงแผนกทรัพยากรบุคคล ซึ่งพนักงานของ Green Team จะมียูนิฟอร์มเฉพาะ เรื่องราวของงานด้านสิ่งแวดล้อมถูกสื่อสารสู่พนักงานใหม่ตั้งแต่ในวันปฐมนิเทศ และถูกบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของกฎเกณฑ์ในการทำงาน เช่น การแยกขยะที่มีการรับผิดชอบแยกในแต่ละแผนก

เผยแพร่ครั้งแรก – กันยายน 2562

กรุณา Register บนเว็บ Issuu.com ก่อนดาวน์โหลดเอกสาร