Author: วรนภา ไกรคุ้ม

โรคอัลไซเมอร์กับต้นทุนที่มองไม่เห็น

/

ทุกวันนี้จำนวนผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์หรือโรคสมองเสื่อมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยปัจจัยหลักที่ทำให้จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเกิดจากการเติบโตของประชากรและจำนวนประชากรผู้สูงอายุในประเทศต่างๆ ซึ่งการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอัลไซเมอร์ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยนั้นได้แสดงให้เห็นถึงต้นทุนทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่อาจถูกแบกรับมากขึ้นในอนาคต เนื่องจากโรคอัลไซเมอร์เป็นหนึ่งในโรคที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง และนอกจากกระทบตัวผู้ป่วยแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมได้อีกด้วย

หน้าที่ 1 จาก 11