Knowledge

samui_cover

กรณีศึกษา#8 หจก. สมุยอักษร – การบริหารทรัพยากรบุคคลของเอสเอ็มอีในประเทศไทย ที่มีวิธีคิด นโยบายและวิถีปฏิบัติด้านความยั่งยืน

/

นอกจากจะเป็นโรงพิมพ์ขนาดใหญ่ที่สุดและให้บริการด้านการพิมพ์ครบวงจรมากที่สุดในเกาะสมุย หจก. สมุยอักษรยังให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ควบคู่ไปกับการขยายธุรกิจโดยเฉพาะการจัดการขยะและการบำบัดน้ำเสีย ที่ได้ขยายผลไปสู่ชุมชนต่อ แนวคิดเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมของที่นี่ถูกปลูกฝังให้พนักงานผ่านกฎเกณฑ์ในการทำงาน รวมถึงการพิจารณาโบนัส ผ่านวัฒนธรรมองค์กรที่ใกล้ชิดแบบครอบครัว และมีสวัสดิการที่เผื่อแผ่ไปถึงครอบครัวพนักงาน

nithi_cover

กรณีศึกษา#7 บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด – การบริหารทรัพยากรบุคคลของเอสเอ็มอีในประเทศไทย ที่มีวิธีคิด นโยบายและวิถีปฏิบัติด้านความยั่งยืน

/

ในฐานะโรงงานผลิตอาหารขนาดกลางที่มุ่งสร้างนวัตกรรมเพื่อเป็นองค์กร “เกษตรสร้างสรรค์” ที่ต้องตอบโจทย์มาตรฐานความยั่งยืนที่ลูกค้าระดับโลกเรียกร้อง นิธิฟู้ดส์ยังต้องแข่งขันเพื่อแย่งแรงงานในภาคอุตสาหกรรม จึงไม่ได้มองหาว่าที่พนักงานที่ต้องใส่ใจเรื่องความยั่งยืน แต่มองหาคนที่ต้องการ “กลับบ้าน” มาทำงานเพื่อสร้างคุณค่าให้ตนเองและครอบครัว รวมถึงไม่เน้นแข่งค่าตอบแทนด้วย “เงิน” แต่แข่งด้วยการดูแลพนักงานที่ดีและสวัสดิการมากมาย

harmony_cover

กรณีศึกษา#6 บริษัท ฮาร์โมนี ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – การบริหารทรัพยากรบุคคลของเอสเอ็มอีในประเทศไทย ที่มีวิธีคิด นโยบายและวิถีปฏิบัติด้านความยั่งยืน

/

ผู้ก่อตั้งฮาร์โมนีย์ไลฟ์ – ธุรกิจฟาร์มออร์แกนิก อาหารที่ไม่ใช้สารเคมีปรุงแต่ง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และร้านอาหารสุขภาพ ได้สื่อสารและให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอาหารปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ และผนวกหลักคิดนี้เข้าไปในการทำงานและการประเมินผล ทำให้เรื่องความยั่งยืนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

akha_cover

กรณีศึกษา#5 บริษัท กาแฟอาข่า อ่ามา จำกัด – การบริหารทรัพยากรบุคคลของเอสเอ็มอีในประเทศไทย ที่มีวิธีคิด นโยบายและวิถีปฏิบัติด้านความยั่งยืน

/

อาข่า อ่ามา ธุรกิจกาแฟครบวงจรที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวเขาในภาคเหนือ ถือเป็นองค์กรของคนรุ่นใหม่ที่แท้จริงด้วยอายุเฉลี่ยของพนักงานเพียง 25 ปี และบริษัทมีเป้าหมายในการสร้าง “นักเปลี่ยนแปลง” คือ เลือกผู้ที่สมัครงานที่สนใจนำความรู้จากธุรกิจกาแฟกลับไปพัฒนาชุมชนแม้จะไม่มีประสบการณ์ ก่อนคนที่มีประสบการณ์พร้อมแล้ว และยินดีหากพนักงานจะลาออกเพื่อไปทำธุรกิจที่เกี่ยวกับกาแฟเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคม

suan_cover

กรณีศึกษา#4 บริษัท สวนเงินมีมา จำกัด – การบริหารทรัพยากรบุคคลของเอสเอ็มอีในประเทศไทย ที่มีวิธีคิด นโยบายและวิถีปฏิบัติด้านความยั่งยืน

/

สวนเงินมีมาเกิดจากการรวมตัวกันของบุคลากรและองค์กรที่ทำงานด้านสังคม และนักธุรกิจที่มีความสนใจร่วมกันในด้านปัญหาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาศักยภาพภายในของมนุษย์ และเป็นที่รวมตัวของพนักงานที่มีความสนใจและเชี่ยวชาญในประเด็นสังคมหรือสิ่งแวดล้อมตามหัวข้องานที่ได้รับมอบหมาย ที่เชื่อมโยงไปเป็นวิถีการใช้ชีวิตประจำ เช่น อาหารปลอดภัย และเกษตรยั่งยืน

opd_cover

กรณีศึกษา#3 – บริษัท โอเพ่นดรีม จำกัด การบริหารทรัพยากรบุคคลของเอสเอ็มอีในประเทศไทย ที่มีวิธีคิด นโยบายและวิถีปฏิบัติด้านความยั่งยืน

/

ด้วยการแข่งขันสูงและการทุ่มซื้อแรงงานในตลาดไอที โอเพ่นดรีมจึงไม่สามารถสรรหาแต่โปรแกรมเมอร์หรือดีไซเนอร์ที่มีใจในด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อมได้ บริษัทจึงสอดแทรกเนื้อหาด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อมผ่านการทำงานในแต่ละชิ้น เพื่อให้พนักงานเกิดการเรียนรู้และเข้าใจมากขึ้น และในท้ายสุดก็ทำให้เป้าหมายทางสังคมเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้พนักงานหลายคนอยู่กับบริษัทมายาวนาน

la_cover

กรณีศึกษา#2 บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด – การบริหารทรัพยากรบุคคลของเอสเอ็มอีในประเทศไทย ที่มีวิธีคิด นโยบายและวิถีปฏิบัติด้านความยั่งยืน

/

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางสังคมในด้านการพัฒนาชุมชนผ่านการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โลเคิล อไลค์เสาะหาว่าที่พนักงานที่มี “ใจ” ทางสังคมเหมือนกัน และเพิ่มแนวคิดด้านความยั่งยืนผ่านกระบวนการทำงานจริงและการอบรมเรียนรู้ รวมถึงเน้นการพัฒนาพนักงานทั้งในสายอาชีพและเป้าหมายส่วนตัว และเน้นการตั้งเส้นทางอาชีพ (career path) ที่ชัดเจนสำหรับทุกคนในองค์กรที่ทั้งหมดเป็นคนรุ่นใหม่ และสนใจเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคุณค่าทางสังคม ไปพร้อมกับการได้ค่าตอบแทนที่ “แข่งขันได้” ในตลาดแรงงาน

dairyhome_cover

กรณีศึกษา#1 บริษัท แดรี่โฮม จำกัด – การบริหารทรัพยากรบุคคลของเอสเอ็มอีในประเทศไทย ที่มีวิธีคิด นโยบายและวิถีปฏิบัติด้านความยั่งยืน

/

ด้วยความที่ผู้ก่อตั้งของ “แดรี่โฮม” กิจการนมอินทรีย์และร้านอาหาร ให้คุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและถ่ายทอดความคิดสู่พนักงานด้วยการทำตัวเป็นตัวอย่าง รวมทั้งมีการอบรมเรียนรู้ จัดกฎระเบียบภายใน รวมไปถึงจัดกิจกรรมสันทนาการที่ล้วนเกี่ยวโยงกับวิถีความยั่งยืน ทำให้คนของแดรี่โฮมซึมซับแนวคิดนี้และส่งมอบคุณค่าเดียวกันให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

Cover sustainable HR slide

สไลด์นำเสนอผลการศึกษา “การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรที่มีวิธีคิด นโยบายและวิถีปฏิบัติด้านความยั่งยืน (Sustainability) ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศไทย”

/
    สไลด์ประกอบการแถลงผลการศึกษา “การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรที่มีวิธีคิด นโยบายและวิถีปฏิบัติด้านความยั่งยืน (Sustainability)”  ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศไทย” โดย ภัทราพร ยาร์บะระ หัวหน้าโครงการ บริษัท ป่าสาละ จำกัด,...
distribution of world resources

โครงการวิจัย “ความเหลื่อมล้ำในการจัดสรรทรัพยากรสมัยใหม่: คลื่นความถี่ พลังงาน และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และกรณีศึกษาผลกระทบจากนโยบายรัฐ”

/

บริษัท ป่าสาละ จำกัด ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ให้ดำเนินโครงการวิจัย “ความเหลื่อมล้ำในการจัดสรรทรัพยากรสมัยใหม่: คลื่นความถี่ พลังงาน และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และกรณีศึกษาผลกระทบจากนโยบายรัฐ”

หน้าที่ 3 จาก 1212345...10...Last »