Tag: responsible PR

โครงการวิจัย “การจัดการกับงบประมาณโฆษณาประชาสัมพันธ์จากภาครัฐและเอกชนขององค์กรสื่อ: สู่การสร้างธรรมเนียมปฏิบัติที่มีจริยธรรมและโปร่งใส”

/

ในเดือนมกราคม 2566 บริษัท ป่าสาละ จำกัด ได้รับทุนวิจัยจากกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (Thai CG Fund) ให้ดำเนินโครงการวิจัย “การจัดการกับงบประมาณโฆษณาประชาสัมพันธ์จากภาครัฐและเอกชนขององค์กรสื่อ: สู่การสร้างธรรมเนียมปฏิบัติที่มีจริยธรรมและโปร่งใส” ระยะเวลาดำเนินโครงการ 12 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์ 4 ประการ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการใช้งบโฆษณาประชาสัมพันธ์ของภาครัฐและภาคเอกชนในองค์กรสื่อที่นำเสนอเนื้อหาบนช่องทางออนไลน์ 2) เพื่อศึกษานโยบายและแนวปฏิบัติของภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรสื่อ ในการใช้งบโฆษณาประชาสัมพันธ์จากภาครัฐและเอกชน
3) เพื่อศึกษาผลของการหารายได้จากงบโฆษณาประชาสัมพันธ์ของภาครัฐและภาคเอกชนต่อองค์กรสื่อ และ 4) เพื่อสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายในการใช้งบโฆษณาประชาสัมพันธ์จากภาครัฐและภาคเอกชน สำหรับภาครัฐ เอกชน และองค์กรสื่อ

หน้าที่ 1 จาก 11