Tag: การวัดผลลัพธ์ทางสังคม

Specialty Bus

ส่องโลกการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม – ตอนที่ 2 HCT Group

/

ตอนที่ 2 ของซีรีย์ ‘ส่องโลกการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม’ จะพาไปรู้จักการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมของ HCT Group กิจการเพื่อสังคมด้านขนส่งจากสหราชอาณาจักรที่เน้นสร้างโอกาสในการเดินทางของกลุ่มเปราะบางในสังคม เช่น คนพิการ คนชรา ที่มีการรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ

How to Create Shared Value: CSV?

/

“CSR” และ “CSV” และ “ความยั่งยืน” (Sustainability) สามเรื่องนี้ เหมือนหรือต่างกันอย่างไร และทำไมธุรกิจต้องเข้าใจทั้ง 3 เรื่อง

คอร์สนี้จะแนะนำความหมายที่แท้จริง และแนวคิดพื้นฐานในการสร้าง “คุณค่าร่วม” (Shared Value) ของธุรกิจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กับการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ทั้ง 3 วิธี รวมไปถึงวิธีการทำความเข้าใจความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของธุรกิจ การค้นหาโอกาสทางธุรกิจที่มาจากความท้าทายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึง “จุดแข็ง” ของธุรกิจที่สามารถปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาให้เกิดเป็น “คุณค่าร่วม”

หน้าที่ 1 จาก 11