Tag: เกษตรอินทรีย์

เกษตรอินทรีย์ในไทย จะโตได้ต้องใช้ยาหลายขนาน

/

การขาดกลไกทางการเงินที่จะสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง “ระยะเปลี่ยนผ่าน” ก่อนที่จะได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่งล่าสุดโครงการวิจัย “แรงจูงใจทางการเงิน เพื่อส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย” พบว่ามีแรงจูงใจทางการเงินหลายอย่างที่มีศักยภาพในการสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาทำเกษตรอินทรีย์

สไลด์นำเสนอ “แรงจูงใจทางการเงินเพื่อส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย”

/

สไลด์นำเสนอผล โครงการวิจัย “แรงจูงใจทางการเงินเพื่อส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย” โดย สฤณี อาชวานันทกุล

บทสรุปผู้บริหาร: แรงจูงใจทางการเงินเพื่อส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย

/

บทสรุปผู้บริหาร (ภาษาไทย) โครงการวิจัย “แรงจูงใจทางการเงินเพื่อส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย” โดย บริษัท ป่าสาละ จำกัด ร่วมกับสหกรณ์กรีนเนท

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์: Financial Incentives to Support Organic Farming in Thailand (ภาษาอังกฤษ)

/

รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาษาอังกฤษ) โครงการวิจัย “แรงจูงใจทางการเงินเพื่อส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย” โดย บริษัท ป่าสาละ จำกัด ร่วมกับสหกรณ์กรีนเนท 

โครงการวิจัย “แรงจูงใจทางการเงินเพื่อส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย”

/

โครงการวิจัยระยะเวลา 12 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและทดสอบความเป็นไปได้ของเครื่องมือและ/หรือกลไกทางการเงิน ที่สามารถเพิ่มแรงจูงใจให้เกษตรกรไทย

กรณีศึกษาถอดบทเรียนธุรกิจเขียว…ไทย#6: เลมอนฟาร์ม

/

เลมอนฟาร์ม วิถีเกษตรอินทรีย์ เพื่อสุขภาพและความยั่งยืน – ธุรกิจค้าปลีกที่เชื่อมโยงเกษตรกรและผู้บริโภคที่ใส่ใจกับเรื่องความยั่งยืนในทุกมิติเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีวิถีเกษตรอินทรีย์เป็นแกนนำด้านการตลาด

หน้าที่ 1 จาก 11