Tag: เอสเอ็มอี

sustainable HR

โครงการวิจัย – กรณีศึกษาแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยที่มีวิธีคิด นโยบาย และวิถีปฏิบัติที่ยั่งยืน

/
เมื่อปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมยิ่งทวีความรุนแรง ภาคธุรกิจก็เริ่มปรับตัวโดยนำเอาวิธีคิดเรื่อง ‘ความยั่งยืน’ (sustainability) มาใช้ในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น มิใช่เฉพาะกระบวนการผลิตเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการบริหาร “คน” หรือทรัพยากรบุคคลขององค์กรอย่างยั่งยืนด้วย...
Cover sustainable HR slide

สไลด์นำเสนอผลการศึกษา “การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรที่มีวิธีคิด นโยบายและวิถีปฏิบัติด้านความยั่งยืน (Sustainability) ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศไทย”

/
    สไลด์ประกอบการแถลงผลการศึกษา “การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรที่มีวิธีคิด นโยบายและวิถีปฏิบัติด้านความยั่งยืน (Sustainability)”  ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศไทย” โดย ภัทราพร ยาร์บะระ หัวหน้าโครงการ บริษัท ป่าสาละ จำกัด,...
หน้าที่ 1 จาก 11