Tag: covid-19

โครงการวิจัย “ผลกระทบทางสังคมของข่าวปลอม: กรณีศึกษาช่วงโควิด-19”

/

ระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน 2564 บริษัท ป่าสาละ จำกัด ได้รับมอบหมายจาก Bangkok Post ให้ดำเนินโครงการวิจัย “ผลกระทบทางสังคมของข่าวปลอม: กรณีศึกษาช่วงโควิด-19” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาข่าวปลอมช่วงโควิด-19 ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมุ่งทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับข่าวปลอมในช่วงการระบาดของโควิด-19 และศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้อง ด้วยการจัดทำกรณีศึกษาผลกระทบจากข่าวปลอม 1 กรณี ในจังหวัดเชียงราย และกรณีศึกษาผลกระทบจากข่าวจริง 1 กรณี ในจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานวิจัย “การศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาเมืองต่อวิกฤต”

/
รายงานวิจัย “การศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาเมืองต่อวิกฤต และการเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพมหานคร ด้านเศรษฐกิจ” โดย บริษัท ป่าสาละ จำกัด ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ตุลาคม 2563, เผยแพร่ครั้งแรก มกราคม...

ฝ่าวิกฤติโควิด-19 ด้วยนโยบายฟื้นเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

/

การระบาดของโควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจหลายประเทศเจ็บหนัก สิ่งแวดล้อมจึงกลายเรื่องรองที่ต้องรอให้เศรษฐกิจฟื้นตัว แต่หากไม่รีบลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในปัจจุบัน ต้นทุนของการไม่ทำอะไรอาจสูงถึง 600 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในสิ้นศตวรรษนี้ โชคดีที่เรายังพอมีทางออก นั่นคือการออกแบบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 ที่เอื้อต่อการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ เป็นการก่อร่างสร้างเศรษฐกิจที่พังทลายขึ้นมาใหม่ให้พร้อมรับมือกับวิกฤติภูมิอากาศที่กำลังจะมาถึงในอนาคต

หน้าที่ 1 จาก 11