Tag: sustainable HR

Cover sustainable HR slide

สไลด์นำเสนอผลการศึกษา “การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรที่มีวิธีคิด นโยบายและวิถีปฏิบัติด้านความยั่งยืน (Sustainability) ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศไทย”

/
    สไลด์ประกอบการแถลงผลการศึกษา “การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรที่มีวิธีคิด นโยบายและวิถีปฏิบัติด้านความยั่งยืน (Sustainability)”  ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศไทย” โดย ภัทราพร ยาร์บะระ หัวหน้าโครงการ บริษัท ป่าสาละ จำกัด,...

วรรณกรรมปริทัศน์ “แนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืน”

/

วรรณกรรมปริทัศน์ “แนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืน” เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย “รางวัลองค์กรที่น่าทำงานด้วยที่สุดภายใต้แนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืน” เสนอต่อ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โครงการวิจัย “รางวัลองค์กรที่น่าทำงานด้วยที่สุดภายใต้แนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืน”

/

ในบรรดาผู้มีส่วนได้เสียของธุรกิจ พนักงานซึ่งเป็นกำลังหลักในการดำเนินธุรกิจ เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่กำลังได้รับการพูดถึงและบริษัทมองเห็นความสำคัญมากขึ้นในการมุ่งสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน “การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืน” โดยเฉพาะในแง่ของการดูแลเอาใจใส่พนักงาน การพัฒนามนุษย์ และสร้างสถานทำงานที่ “น่าทำ” นับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในเกณฑ์การรายงานและติดตามตรวจสอบระดับความยั่งยืนของธุรกิจ

หน้าที่ 2 จาก 212