Tag: การประเมินผลลัพธ์ทางสังคม

หนังสือ “SIA: Past, Present, Future”

/
หนังสือ “SIA: Past, Present, Future” สรุปผลวิจัย “โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมสำหรับกิจการเพื่อสังคม และจัดทำกรณีศึกษานำร่อง” เผยแพร่ครั้งแรก สิงหาคม 2560 อ่านผลสรุปงานวิจัย รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และกรณีศึกษา...

คลายข้อสงสัยและทำความเข้าใจ ‘ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง’

/

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงมีจุดกำเนิดตั้งแต่ราว 30 ปีก่อนโดยใช้เป็นแกนหลักอำนวยความสะดวกในการประเมินผลลัพธ์ของโครงการ แต่นับวันคำว่าทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงดูจะมีความหมายผิดแผกแตกต่างไปจากเดิม เกิดเป็นช่องว่างทางความเข้าใจในแวดวงธุรกิจเพื่อสังคมและนักประเมินผลลัพธ์ของโครงการที่มีเป้าหมายสาธารณะ บทความวิชาการโดย Maoz Brown ชวนเราทบทวนนิยามเกี่ยวกับทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงแล้วนำมาสรุปเป็นกรอบคิดได้อย่างน่าสนใจ จึงเป็นโอกาสอันดีที่เราจะมาทำความเข้าใจอีกครั้งว่าทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงมีความหมายว่าอะไรกันแน่

Specialty Bus

ส่องโลกการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม – ตอนที่ 2 HCT Group

/

ตอนที่ 2 ของซีรีย์ ‘ส่องโลกการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม’ จะพาไปรู้จักการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมของ HCT Group กิจการเพื่อสังคมด้านขนส่งจากสหราชอาณาจักรที่เน้นสร้างโอกาสในการเดินทางของกลุ่มเปราะบางในสังคม เช่น คนพิการ คนชรา ที่มีการรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ

สไลด์นำเสนอผลการศึกษา “โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม”

/

สไลด์ประกอบการแถลงผลการศึกษาโครงการวิจัย “โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมสำหรับกิจการเพื่อสังคม” โดย สฤณี อาชวานันทกุล หัวหน้าโครงการ บริษัท ป่าสาละ จำกัด, วันที่ 19 ธันวาคม 2560 โรงแรม Double Tree

คู่มือการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมและผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน ฉบับปรับปรุง 2560

/

คู่มือการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมและผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน ฉบับปรับปรุง 2560 สนับสนุนทุนในการจัดทำ โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ภาคผนวก รายงานการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม กิจการเพื่อสังคม 6 แห่ง

/

ภาคผนวก รายงานการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม กิจการเพื่อสังคม 6 แห่ง สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

รายงานวิจัย “โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมสำหรับกิจการเพื่อสังคม”

/

รายงานวิจัย “โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมสำหรับกิจการเพื่อสังคม” สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

หน้าที่ 1 จาก 11