Tag: ผลลัพธ์ทางสังคม

รู้ทัน SROI – ตัวเลขที่น่า “ถูกใจ” แต่อาจไม่ช่วยตัดสินใจเรื่องผลลัพธ์ทางสังคมอย่าง “ถูกต้อง”

/

ในช่วงที่ผ่านมาการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment) หรือ SROI ได้กลายเป็นกระบวนการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมที่ประเทศไทยให้ความสนใจและนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ SROI อาจจะไม่ใช่เครื่องมือที่เหมาะกับทุกคน หรือกับโครงการหรือองค์กรทุกรูปแบบ บทความนี้จึงอยากชวนทุกท่านมารู้จัก SROI ให้มากขึ้น โดยเฉพาะในมุมที่มีความท้าทายหรือคนมักเข้าใจผิด

หนังสือ “SIA: Past, Present, Future”

/
หนังสือ “SIA: Past, Present, Future” สรุปผลวิจัย “โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมสำหรับกิจการเพื่อสังคม และจัดทำกรณีศึกษานำร่อง” เผยแพร่ครั้งแรก สิงหาคม 2560 อ่านผลสรุปงานวิจัย รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และกรณีศึกษา...

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมสำหรับกิจการเพื่อสังคม และจัดทำกรณีศึกษานำร่อง

/

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เครื่องมือ และระบบวิจัยเกี่ยวกับการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม เพื่อพัฒนาชุดงานวิจัยที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในเชิงนโยบายและในเชิงการสนับสนุนการดำเนินงานของกิจการเพื่อสังคม ขณะเดียวกันก็มุ่งเป้าที่การพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยที่สนใจและวางระบบกลไกการจัดการวิจัยด้านกิจการเพื่อสังคมเพื่อสร้างความยั่งยืน ผ่านการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมกำหนดโจทย์ การผลิตทรัพยากรบุคคลด้านวิจัยที่มีคุณภาพ และการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย เพื่อนำไปสู่การขยายผลในระยะยาวต่อไป

หน้าที่ 1 จาก 11